Hyr kajak och SUP: info@kajaktivtjorn.se

Köp kajak och SUP på västkusten – Butik på Tjörn

Integritetspolicy

Personuppgifter

Kajaktiv Tjörn värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Kajaktiv Tjörns målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Kajaktiv Tjörn samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Kajaktiv Tjörn AB, 556968-2049, Bleketvägen 42 47150 Bleket SE (besöksadress), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Kajaktiv Tjörn behandlar är ditt namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och leveransadress och telefonnummer. Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Kajaktiv Tjörns koncern samt Kajaktiv Tjörns samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av oss. Om hela eller delar av Kajaktiv verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Kajaktiv Tjörn använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Kajaktiv Tjörn sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Kajaktiv Tjörns eller Kajaktiv Tjörns Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. Kajaktiv vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Kajaktiv Tjörn förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Kajaktiv Tjörn korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@kajaktivtjorn.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Kajaktiv Tjörn inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Kajaktiv Tjörn förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.